Naar een Samenwerkings- en uitvoeringsprogramma RES

15-02-2022
718 keer bekeken

In de regio wordt al hard gewerkt aan projecten op het vlak van energietransitie en we willen op volle kracht door. Met als basis de RES 1.0 die eind vorig jaar is vastgesteld. Daarvoor wordt een Samenwerkings- en uitvoeringsprogramma RES gemaakt.

Dit programma biedt een overzicht van projecten die de gemeenten en onze maatschappelijk partners uitvoeren om de energietransitie uit te voeren en straks een RES 2.0 op te leveren. Hier vind je de uitgangspunten voor dit Samenwerkings- en uitvoeringsprogramma. Met als kern:

 1. Uitvoering staat voorop, in wisselende coalities en met lokaal eigenaarschap
 2. Regionaal zorgen we voor verbinding, kennisdeling en monitoring
 3. We maken strategische afspraken op regionaal niveau waar dat van meerwaarde is

De uitvoering is het belangrijkste onderdeel van de energietransitie

De uitvoering en realisatie van de ambities uit de RES staan nu voorop. De uitvoering van projecten hoeft niet met de 21 gemeenten samen worden opgepakt. Elk project vraagt om een eigen schaalniveau en een eigen tempo. In wisselende coalities tussen gemeenten en maatschappelijke partners. Elke gemeente begint bij de eigen prioriteiten.

Voorbeelden van zulke projecten zijn:

 • Verduurzaming van maatschappelijk vastgoed, zoals gemeentehuizen.
 • Afstemming in verduurzaming van bedrijventerreinen.
 • Project Groene Zone 2.0 (stimuleren isolatie met goedkope lening).
 • Gecombineerde aanpak energielabel C voor kantoren.
 • Het stimuleren van grootschalige opwek zon op daken, parkeergarages en op rijksgronden.
 • Hulp bij beleidsvorming over lokaal eigendom grootschalige energie.
 • Uitwerking strategie communicatie.
 • Lokale invulling van zoekgebieden.

We zorgen voor verbinding, kennisdeling en monitoring

Vanuit de regio zorgen we voor verbinding tussen de partijen betrokken bij de energietransitie in de regio. We verzamelen en verspreiden van informatie en kennis. We monitoren hoe het gaat met de projecten in de uitvoering. En hoe onze voortgang in de uitvoering als geheel is. Zo inspireren we elkaar en weten we waar kennis te halen valt, waar nieuwe partners kunnen aansluiten, welke thema’s succesvol zijn en waar we misschien een tandje moeten bijschakelen.

Op een aantal thema’s maken we strategische afspraken op regionaal niveau

Van de RES 1.0 hebben we geleerd: afstemming op grotere onderwerpen met 21 gemeenten samen heeft meerwaarde. Tegelijk willen de gemeenten hun focus op de uitvoering kunnen hebben. We hebben een lijst opgesteld met 14 onderwerpen die prioriteit hebben voor de hele regio, waarmee de lokale uitvoering geholpen is. En waarbij een gezamenlijke aanpak of uitwerking meerwaarde heeft. Er zullen nog keuzes worden gemaakt welke onderwerpen als eerste worden opgepakt. 

 1. Komen tot gezamenlijke ambities en doelstellingen op het gebied van besparing.
 2. Inzicht in de huidige regionale energiemix en een schets voor die van 2030.
 3. Zorgen voor efficiency in het systeem, zoals het lokaal combineren van zon- en windenergie op één aansluiting.
 4. Een online platform en regionaal afwegingskader warmtebronnen.
 5. Een handleiding Participatie & Eigendom.
 6. Een besluit over (of / hoe) realisatie van een ontwikkelfonds en -organisatie (regio-overstijgend).
 7. Een stappenplan innovatie.
 8. Regionale afspraken over het programmeren en prioriteren van duurzame energieopwek.
 9. Een herijking van de zoekgebieden.
 10. Een afspraak over de verankering van de RES-afspraken in het omgevingsbeleid.
 11. Een kader voor integrale afwegingen tussen ruimtelijke opgaven.
 12. Een uitvoeringsstrategie zon-op-daken.
 13. Een beslishulp grootschalige opwek zon, financiën, participatie en landschap.
 14. Een strategie over arbeidsmarkt en onderwijs.

Tussen de drie onderdelen is een wisselwerking: strategie wordt in de praktijk toegepast, en lokale uitvoering kan leiden tot behoefte aan strategie op een bepaald thema.

De komende periode 

De komende maanden werken de werkgroepen deze thema’s verder uit in plannen van aanpak. Inclusief een tijdplanning en concretisering van de inzet vanuit gemeenten en andere organisaties. Dit gebeurt samen met de betrokken stakeholders. Ook wordt een gedetailleerd bestedingsplan opgesteld voor het geheel.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Adres

Metropoolregio Eindhoven
Raiffeisenstraat 18
5611 CH Eindhoven
040-259 4594

Logo

 

 

Cookie-instellingen