Dit doen wij

RES 1.0 

De RES MRE 1.0 is eind 2021 vastgesteld door alle gemeenteraden, de AB’s van de twee waterschappen en Gedeputeerde Staten. In de RES hebben we ambities afgesproken om de energietransitie te realiseren. We zetten volop in op energiebesparing, de realisatie van zonnevelden en windparken en een slimme inzet en verdeling van warmtebronnen in onze regio. Ook werken we aan een robuust en betrouwbaar energiesysteem.

Bekijk de RES 1.0 (publieksversie)

Bekijk de RES 1.0 (volledig)
 

Bijlagen RES 1.0

1.1 Leidende principes en afwegingskader 2.1 Resultaten Internetconsultatie 2.2 Financiële participatie en lokaal eigendom 2.3 Rapportage Energie Community MRE
3.1 Besparing Wonen 3.2 Besparing Bedrijven 3.3 Besparing Maatschappelijk Vastgoed 4.1 Regionale Structuur Warmte
5.1 No-Regretmaatregelen 5.2 PlanMER RES Metropoolregio Eindhoven 5.3 Nota van Beantwoording planMER 6.1 Netimpactrapportage
7.1  Reacties van gemeenten 7.2 Reacties van overige overheden 7.3 Reacties van stakeholders  

 

Samenwerkings- en uitvoeringsprogramma RES

We werken op gemeentelijk, subregionaal en regionaal niveau samen aan de uitvoering. We hebben een meerjaarlijks Samenwerkings- en Uitvoeringsprogramma RES (S&UP) opgesteld waarin projecten zijn opgenomen per thema.

Bekijk het Samenwerkings- en uitvoeringsprogramma RES

Jaarplan 2024

In het Jaarplan 2024 staan de geplande projecten voor 2024. De projecten zijn onder te verdelen in vier programmalijnen. Overkoepelend pakken we acties op in het kader van monitoring, kennisdeling en communicatie.

Bekijk het jaarplan 2024

 

Aanpak per programmalijn 

De projecten zijn onder te verdelen in vier programmalijnen. Bekijk hier de aanpak per programmalijn.

Gebouwde omgeving/besparing  Warmte  Grootschalige opwek  Energiesysteem

 

RES Voortgangsrapportage

In het voorjaar van 2023 is er een Voortgangsrapportage opgesteld. 

Bekijk de voortgangsrapportage

 

Adres

Metropoolregio Eindhoven
Raiffeisenstraat 18
5611 CH Eindhoven
040-259 4594

Logo

 

 

Cookie-instellingen