Terugblik 2021: De digitale weg naar de Regionale Energiestrategie 1.0

21-12-2021
1288 keer bekeken

Een energietransitie maak je niet alleen. Dat doe je samen. Als Metropoolregio Eindhoven kijken we trots terug op 2021.

Een jaar waarin we vanwege de coronamaatregelen vaak online samen het gesprek aangingen. Met maatschappelijke organisaties, netbeheerders, energiecoöperaties, marktpartijen, inwoners en overheden werkten we samen toe naar een regionale energiestrategie. Met als resultaat de RES 1.0. We blikken terug op de mijlpalen van een bijzonder jaar.

Om de energietransitie zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij wat inwoners belangrijk vinden, hielden we in maart een enquête onder inwoners van de Metropoolregio. De enquête maakte duidelijk dat veel respondenten nog niet bekend zijn met de RES. Toch is er een grote bereidheid om mee te denken en uitvoering te geven aan de RES. Bijna 80% van de respondenten wil door hun gemeente betrokken of geïnformeerd worden over de plannen. Ook denken inwoners graag mee bij projecten voor windmolens of zonneparken (76%).

Veel belangstelling voor online inloopbijeenkomsten

Om inwoners, ondernemers en raadsleden die willen meedenken actief te betrekken, organiseerden we dit jaar diverse sub-regionale online inloopbijeenkomsten. Tijdens deze digitale sessies leerden deelnemers wat een energietransitie is en wat de laatste ontwikkelingen zijn binnen de eigen gemeente. Thema’s als energiebesparing, warmte en grootschalige opwek kwamen aan bod en ook werd er ingegaan op relevante lokale thema’s en was er ruimte voor het stellen van vragen tijdens de Q&A sessies. Voor de sessies in februari was er veel belangstelling. In totaal melden een kleine 500 geïnteresseerden zich aan voor de online inloopbijeenkomst van hun gemeente. Om jongeren te betrekken organiseerde JONG RES een online game waarin een groen elektriciteitsnetwerk  aanlegden in dorpen en steden. Een originele manier om ook jongeren te betrekken!

PlanMER: duurzaam energie opwekken met aandacht voor het milieu

Een van de prominente thema’s van 2021 was duurzame energie opwekken. Maar waar en hoe gaan we dit doen? En wat betekent dit voor het milieu en onze leefomgeving? Om meer inzicht te krijgen, bracht adviesbureau Bosch & van Rijn de zoekgebieden in kaart in een milieueffectrapport (PlanMER). Het rapport beschrijft de verwachte effecten van grootschalige wind- en zonneparken voor het milieu en berekent hoeveel energie kan worden opgewekt per zoekgebied. Door het laten maken van een planMER geeft Metropoolregio Eindhoven het milieu een volwaardig belang in de besluitvorming over de regionale energiestrategie. Dat is uniek omdat een planMER niet verplicht is. Toch hebben we dit gedaan om goede keuzes te kunnen maken voor zowel de opweklocaties als het milieu. Om inwoners te informeren wat de milieueffecten van duurzame energie opwek voor hun leefomgeving betekent, organiseerden we in mei een reeks online inloop bijeenkomsten. Hierin werd het planMER rapport uitgelegd en werden vragen beantwoord. Eind juli keurde de commissie van de Provincie Brabant de PlanMER rapportage goed en adviseerde om het milieueffectrapport mee te nemen bij de verdere besluitvorming van de regionale energiestrategie.

Werkgroepen geven thema’s een gezicht

Wie ook veel zichtbaar waren in 2021 waren de werkgroepen. Dit zijn medewerkers van de gemeenten, provincie en waterschappen die samenwerken aan de inhoud van de RES. Zij onderzoeken bijvoorbeeld hoe we onze gebouwen duurzaam kunnen gaan verwarmen of welke techniek er nodig is om duurzame energie op te wekken. In deze video’s stellen de werkgroepen zich voor. Dit jaar organiseerden de werkgroepen verschillende kennissessies over hun deelgebieden.  Zo zette de Werkgroep Warmte de kansen van waterstof, geothermie en biogas op de agenda en deelde de Werkgroep Besparing plannen om slim energie te besparen en organiseerde ze een kennissessie over het verduurzamen van vastgoed.

Mijlpaal: RES 1.0 vrijgegeven voor besluitvorming

In oktober bereikten we de belangrijkste mijlpaal van het jaar. Het Portefeuillehoudersoverleg energietransitie gaf samen met de Stuurgroep RES de RES 1.0 vrij voor besluitvorming. Dit proces heeft langer geduurd dan eerst gepland, maar gaf daardoor de kans om met elkaar goed over de inhoud in gesprek te gaan. Raadsleden, stakeholders en inwoners konden meerdere malen input leveren. Ook vond er regelmatig afstemming plaats met de regionale Adviesgroep RES met regionale stakeholders, zoals ZLTO, BMF, energiecoöperaties, woningcorporaties en een vertegenwoordiging van het bedrijfsleven. Om van Regionale Energiestrategie naar uitvoering te gaan, zijn grote stappen nodig. Om hier invulling aan te geven stellen we als regio een Samenwerkings- en uitvoeringsprogramma RES op. 

De belangrijkste thema’s van de RES

In het nieuwe jaar werken we samen verder aan de regionale energiesstrategie van onze Metropoolregio Eindhoven. Voor wie de thema’s en doelen nog eens na wil lezen is er een publieksversie van de RES 1.0. Hierin zijn de belangrijkste thema’s samengevat. Op naar een duurzaam 2022!

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Adres

Metropoolregio Eindhoven
Raiffeisenstraat 18
5611 CH Eindhoven
040-259 4594

Logo

 

 

Cookie-instellingen