RES 1.0 naar gemeenten, provincie en waterschappen voor besluitvorming

05-10-2021
1958 keer bekeken

We hebben een mijlpaal bereikt: het Portefeuillehoudersoverleg energietransitie heeft samen met de Stuurgroep RES de RES 1.0 vrijgegeven voor besluitvorming.

Dit proces heeft langer geduurd dan eerst gepland, maar gaf daardoor de kans om met elkaar goed over de inhoud in gesprek te gaan. Om een zorgvuldige analyse van zoekgebieden voor grootschalige opwek van duurzame elektriciteit te kunnen maken, is een uitgebreid milieueffecten-onderzoek uitgevoerd, een planMER. Hiermee is een verdiepingsslag gemaakt op de eerste analyses in de concept-RES, die in de zomer van 2019 in alle raden is besproken. Raadsleden, stakeholders en inwoners hebben in het proces meerdere malen input kunnen leveren. Er is ook regelmatig afstemming geweest met de regionale Adviesgroep RES met een vertegenwoordiging van regionale stakeholders, zoals ZLTO, BMF, energiecoöperaties, woningcorporaties en een vertegenwoordiging van het bedrijfsleven.

Reacties van raden, steekholders en inwoners verwerkt
Alle reacties zijn vervolgens afgewogen. In onderstaande documenten is weergegeven hoe de Stuurgroep RES en het Portefeuillehoudersoverleg energietransitie zijn omgegaan met de reacties vanuit raden, stakeholders en inwoners. En daarmee op welke manier adviezen een plek hebben gekregen in de RES 1.0, of meegenomen in de doorontwikkeling naar de RES 2.0, die op 1 juli 2023 moet worden opgeleverd. Dit overzicht is als bijlage opgenomen bij de RES 1.0. Na vaststelling van de RES 1.0 wordt deze gedeeld met het Rijk. Voor vragen over de RES kunnen inwoners bij de eigen gemeente terecht.

Van RES naar uitvoering
Gelijktijdig wordt door de verschillende partijen op lokaal, subregionaal en regionaal niveau ook gewerkt aan de uitvoering. Daarbij kijken we, net als onze inwoners, over de gemeentegrenzen heen. Er wordt intensief samengewerkt en geïnvesteerd om initiatieven verder te helpen. Om de RES naar uitvoering te brengen zijn grote stappen nodig. De uitvoering is bij verschillende partijen belegd, op verschillende schaalniveaus (lokaal, subregionaal, regionaal). De uitdaging is om dit samen goed te organiseren tussen gemeenten, provincie, netbeheerders en andere maatschappelijke partners. Om hier invulling aan te geven stellen we als regio een Samenwerkings- en uitvoeringsprogramma RES op. Gemeenten, Waterschappen en de Provincie gaan zich nu buigen over de RES 1.0. Het vaststellen van de RES 1.0 door deze partijen zal plaatsvinden op deze data.

Bekijk de RES 1.0
Bekijk hier de RES 1.0
Download hier de versie van de RES 1.0 om uit te printen

Bijlagen RES 1.0
Bijlage 1.1 Onze leidende principes en afwegingskader
Bijlage 2.1 Resultaten internetconsultatie
Bijlage 2.2 Financiële participatie en lokaal eigendom
Bijlage 2.3 Rapportage Energie Community MRE
Bijlage 3.1 Besparing - Doelgroep Wonen
Bijlage 3.2 Besparing - Doelgroep Bedrijven
Bijlage 3.3 Besparing -  Doelgroep Maatschappelijk vastgoed
Bijlage 4.1 Regionale Structuur Warmte
Bijlage 5.1 No-regret maatregelen
Bijlage 5.2 PlanMER RES MRE
Bijlage 5.3 Nota van Beantwoording PlanMER
Bijlage 6.1 Netimpactrapportage RES MRE
Bijlage 7.1 Reacties op de (concept) RES 1.0: Gemeenten
Bijlage 7.2 Reacties op de (concept) RES 1.0: Overige overheden
Bijlage 7.3 Reacties op de (concept) RES 1.0: Stakeholders

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Adres

Metropoolregio Eindhoven
Raiffeisenstraat 18
5611 CH Eindhoven
040-259 4594

Logo

 

 

Cookie-instellingen