Inzage planMER gestart

28-04-2021
1908 keer bekeken

De betrokken partijen bij de Regionale Energiestrategie van de Metropoolregio Eindhoven vinden het belangrijk om milieu-informatie volwaardig en zuiver mee te wegen bij het opstellen van de RES 1.0. Daarom hebben zij besloten om een plan-milieueffectrapportage-procedure te volgen.

De Metropoolregio Eindhoven (MRE)  is één van de 30 regio’s die in het kader van het Nationaal klimaatakkoord een Regionale Energie Strategie (RES) opstellen voor het leveren van een substantiële regionale bijdrage aan de landelijke doelstelling voor hernieuwbare energiewinning. In de in mei 2020 gepubliceerde concept-RES is de doelstelling voor de MRE bepaald op 2 terawattuur (TWh).

De betrokken partijen; provincie Noord-Brabant, Waterschappen Aa & Maas en De Dommel en de 21 regiogemeenten hebben in maart 2021 een concept RES 1.0 uitgebracht. In juni 2021 zal de RES 1.0 aan het Nationale Programma RES worden aangeboden.

De betrokken partijen vinden het belangrijk om milieu-informatie volwaardig en zuiver mee te wegen bij het opstellen van de RES 1.0. Daarom hebben zij besloten om een plan-milieueffectrapportage-procedure te volgen. Het betreft een vrijwillig m.e.r.-traject met een pilot karakter. Provincie Noord-Brabant is namens de betrokken partijen aangewezen als Bevoegd Gezag in de m.e.r.-procedure. Zij draagt zorg voor het correct doorlopen van het m.e.r.-traject. 

Als eerste stap in deze procedure is een zogenoemd Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) uitgebracht. Deze heeft in oktober 2020 ter inzage gelegen. Nu is het Milieueffectrapport (MER) gereed. Het MER brengt op systematische wijze de geschiktheid van gebieden voor zonne- en windenergie in beeld. U krijgt nu de gelegenheid hierop te reageren. De definitieve selectie van zoekgebieden is nog niet gemaakt. De betrokken partijen willen de milieu-informatie uit het MER betrekken bij de keuze. De resultaten van de planMER kunt u raadplegen via www.energieregiomre.nl/planmer

Waarom een Milieueffectrapport?

Milieueffectrapportage (m.e.r.) heeft als doel het milieubelang een volwaardige rol te geven in de besluitvorming. Milieueffectrapportage begint met een startdocument: de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In de NRD wordt voorgesteld welke milieuaspecten in het MER onderzocht worden en hoe dat gaat gebeuren. Ook wordt verkend welke alternatieven mogelijk zijn om de beoogde klimaatdoelen door het opwekken van zonne- en windenergie te halen. Het milieueffectrapport ondersteunt de betrokken partijen bij het maken van keuzes. In dit geval zijn dat de zoekgebieden die in de RES zullen worden vastgelegd. Deze zoekgebieden geven de grote lijn aan waar in de nabije toekomst grootschalige opwek mogelijk is. Het planMER biedt op regioniveau milieu-informatie.

Voor concrete projecten zal altijd meer gedetailleerd vervolgonderzoek nodig zijn. Daarin zal concreter en kwantitatiever worden ingegaan op locatie specifieke milieueffecten (zoals; geluid, slagschaduw, ecologische en landschappelijke effecten). Voor grotere windprojecten zal daartoe opnieuw een (project-)m.e.r.-procedure moeten worden doorlopen. Voor zonneparken geldt geen project-m.e.r.-plicht. De milieu-informatie zal in de onderbouwing van het ruimtelijke plan en de milieuvergunning moeten worden afgewogen.

Waar kunt u het Milieueffectrapport inzien?

Begin mei 2021 heeft provincie Noord-Brabant het MER voor het project Regionale Energie Strategie (RES) Metropoolregio Eindhoven vrijgegeven voor inspraak.

U kunt het MER gedurende de inspraakperiode van 3 mei 2021 t/m 14 juni 2021 raadplegen via de website van de provincie Noord-Brabant: http://www.brabant.nl/terinzage. Het MER kunt u online raadplegen of inzien bij het Dienstenplein van het provinciehuis, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch.

Informatiebijeenkomsten

In mei worden 3 digitale informatiebijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze informatiebijeenkomsten wordt een toelichting gegeven op de m.e.r.-procedure en wordt het Milieueffectrapport inhoudelijk toegelicht. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via: https://energieregiomre.nl/agenda.

U ontvangt dan een link waarmee u de bijeenkomst digitaal kunt bijwonen. De bijeenkomsten hebben plaats op de volgende dagen:

Voor de Kempengemeenten wordt geen aparte informatiebijeenkomst georganiseerd. Voor het Kempengebied is eerder een MER opgesteld waarin grotendeels op dezelfde wijze de milieueffecten van grootschalige wind- en zonneparken zijn onderzocht. Dit heeft geresulteerd in een Beleids- en Toetsingskader (BTK) voor grootschalige zonne- en windenergie dat door elke Kempengemeente is voorgelegd aan de gemeenteraad. Een bijeenkomst zou grotendeels een herhaling zijn van de bij het MER voor de Kempen gehouden bijeenkomst in 2019. Uiteraard zijn inwoners van de Kempenregio van harte uitgenodigd om in te schrijven voor één van de andere bijeenkomsten.

Hoe kunt u uw reactie geven?

U kunt van 3 mei 2021 t/m 14 juni 2021 uw reactie indienen via de website van de provincie Noord-Brabant: http://www.brabant.nl/terinzage.

U kunt uw reactie ook schriftelijk geven door deze te sturen naar Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch onder vermelding van: Milieueffectrapport Regionale Energie Strategie (RES) Metropoolregio Eindhoven.

Het is niet nodig uw reactie op meerdere wijzen in te dienen, enkel digitaal of schriftelijk is voldoende.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Alle zienswijzen worden voorzien van een reactie en opgenomen in een Nota van Zienswijzen.

Daarin komt te staan hoe de zienswijzen worden meegenomen in de Regionale Energie Strategie 1.0.

De Commissie voor de milieueffectrapportage en Brabant Advies worden om advies gevraagd over het MER. Wij verzoeken beide om ook de ingediende zienswijzen bij hun advisering te betrekken.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het Brabant Loket, telefoon 073-6812812.

’s-Hertogenbosch, april 2021.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Adres

Metropoolregio Eindhoven
Raiffeisenstraat 18
5611 CH Eindhoven
040-259 4594

Logo

 

 

Cookie-instellingen