Programmalijn grootschalige opwek

We gebruiken in Nederland steeds meer elektriciteit. Om die elektriciteit op een schone, duurzame manier op te wekken, bouwen we onder meer windparken op zee. Maar dat is niet genoeg. Daarom brengen alle RES-regio’s in beeld hoeveel duurzame elektriciteit er voor 2030 kan worden opgewekt met grootschalige opwek via wind en zon.

Ons bod

Bij de voorbereiding op de RES 1.0 onderzochten we hoeveel grootschalige zon- en windenergie er in de Metropoolregio Eindhoven voor 2030 kan worden opgewekt. We keken daarbij naar de beschikbare ruimte, de technische mogelijkheden, de wensen vanuit de samenleving en de mogelijkheid om grootschalige opwek te koppelen aan andere opgaven. Ook brachten we de milieueffecten in beeld. Na een zorgvuldig voorbereidingsproces stelden we vast dat we in onze regio (voor 2030) 2 TWh kunnen opwekken met zon- en windenergie. Dat is ons bod aan het rijk. Lees hier hoe dit bod tot stand is gekomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pijplijn bevat alle projecten die nog in ontwikkeling zijn.

 

Hoe wekken we grootschalig duurzame elektriciteit op?

In onze regio gaan we duurzame elektriciteit op de volgende manieren opwekken:

Grootschalige zon-op-dak

Grote zonnedaken hebben weinig impact op het landschap in de regio. Het is een maatregel waar weinig mensen tegen zijn. We noemen dit een ‘no-regret maatregel’, omdat de kans klein is dat je er later spijt van krijgt. Zon op dak bij woningen en andere kleinverbruikers is geen onderdeel van de RES.

Andere ‘no-regret’-maatregelen zonne-energie

Er zijn meer van dit soort ‘no-regret maatregelen’. Bijvoorbeeld de bermen en taluds van snelwegen of (tijdelijk beschikbare) restruimten binnen het stedelijk gebied. We geven de voorkeur aan het benutten van deze mogelijkheden. We werken o.a. met Rijkswaterstaat aan verschillende OER-trajecten (‘Opwek Energie op Rijksgrond’) langs de snelwegen in onze regio.  

Zoekgebieden voor grootschalige opwek zon- en wind

Met behulp van een milieueffectenrapportage (planMER) brachten we geschikte locaties voor windparken en zonnevelden in beeld. Deze zoekgebieden zijn in de RES 1.0 zijn opgenomen. In sommige zoekgebieden is al sprake van concrete initiatieven die soms al worden gerealiseerd. Maar dat is niet overal het geval. Het uitgangspunt is dat nieuwe windparken en zonnevelden voor minimaal 50% lokaal eigendom zijn. Het is aan de gemeente om beleidsmatig invulling te geven aan hoe het lokaal eigendom vorm krijgt.

In RES-verband monitoren we de voortgang van het bod en onderzoeken we gezamenlijk nieuwe kansen en/of bovenlokale uitdagingen. 

Contact

Wil je meer weten over grootschalige opwek? Neem dan contact op met Jorrit Visée, Procesmanager Energiesysteem.

Adres

Metropoolregio Eindhoven
Raiffeisenstraat 18
5611 CH Eindhoven
040-259 4594

Logo

 

 

Cookie-instellingen